Đang xử lý.....

Kiến thức, năng lực chuyên môn  

Có kiến thức chuyên sâu ở lĩnh vực khoa học cụ thể đã được đào tạo và các kiến thức bổ trợ khác để vận dụng vào việc thiết kế chương trình, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện quá trình dạy học ở trường phổ thông, trường mầm non.

Có khả năng nghiên cứu độc lập, tư duy sáng tạo để phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực; nhận thức được nhu cầu và khả năng xây dựng kế hoạch học tập suốt đời.

Có khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, vận dụng được các kiến thức đã học tập, nghiên cứu trong trường đại học vào các công việc thực tiễn đời sống, lao động sản xuất, làm chủ công việc được giao.

loading....