Đang xử lý.....

Quyết định về việc Điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Trường Đại học Sư phạm công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Đề án Tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021

Đề án tuyển sinh đại học năm 2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.