Đang xử lý.....

Đạo đức chuẩn mực  

Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm, đạo đức nhà giáo; thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp và người học; biết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

Tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định, nội quy của của ngành và của đơn vị; có ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống bệnh thành tích trong giáo dục.

Sống có lý tưởng, hoài bão, ý chí phấn đấu vươn lên, là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Tác phong chuẩn mực phù hợp với nghề dạy học, thái độ văn minh, lịch sự; có tinh thần đoàn kết, thực hiện nếp sống có văn hoá.

loading....